Oficiální pravidla platná pro účastníky Mistrovství LTTT

1. Všeobecné

1.1. Základy pořádání

Při trialu LEGO modelů nákladních vozů se jedná o zkoušky zručnosti v sestavení vlastního dálkově ovládaného vozidla a jeho nakládání na uzavřené dráze (v soutěžní sekci), kde průjezd sekcí může být limitován časem. Trialy jsou specificky ukládané terénní zkoušky zručnosti, mají za účel vyzkoušet zacházení s vozidlem a proto mají velkou provozně výchovnou hodnotu.

1.2. Účastník - řidič

Právo zúčastnit se mají všichni soutěžící, kteří minimálně v den závodu dosáhnou 15-ti let věku, a sami si sestaví plně dálkově ovladatelné vozidlo pomocí stavebnice LEGO. Každý účastník má právo soutěžit pouze s jedním vozidlem a pouze v jedné z kategorií. Řidič vozidla musí být LEGO Technic fig.

1.2.2 Účastník - spolujezdec

Právo zúčastnit se má též soutěžící - spolujezdec, který minimálně v den závodu dosáhne 12-ti let věku. Spolujezdec je člen posádky, který nesmí jakkoliv aktivně zasahovat do řízení vozidla. Ovládání vozidla však může ovlivnit pasivně. Spolujezdec je jediná osoba, s kterou může řidič během jízdy v soutěžní sekci aktivně komunikovat a radit se s ní. Spolujezdec tak mimo jiné může navigovat, hlídat časový limit sekce, podávat informace o trestných bodech apod. Každý soutěžící má možnost takto spolupracovat s jedním spolujezdcem a zároveň spolujezdec nesmí být členem více posádek. Spolujezdec vozidla musí být opět LEGO Technic fig, který musí být též umístněn ve vozidle.

1.3. Odpovědnost

Každý přihlášený soutěžící se zároveň neodvolatelně vzdává nároků na náhradu škod způsobených na jeho vozidle při závodu. Během závodního dne je dále zakázáno požívat alkoholické nápoje, kouřit či používat jiné návykové látky.

1.4. Zařazení kategorií a nejmenší počet účastníků

Pro zařazení kategorie do závodu a zahájení závodu je dostačující, pokud v příslušné kategorii či závodu startují minimálně čtyři vozidla.

1.5. Přihlášení

Přihlášení se provádí zasláním vyplněné (oscanované, ofocené) přihlášky na E–mail, vždy nejpozději 7 dní před zahájením soutěžního dne/závodu (pokud není pořadatelem stanoveno jinak). Po odeslání přihlášky se již nesmí provádět žádné změny či úpravy na vozidle, které by měli jakýkoliv vliv na pevnost, pohon či výraznou změnu vzhledu vozidla. Při porušení, bude vozidlo ze závodu diskvalifikováno.

Závazná přihláška do závodu ke stažení ZDE.

1.6. Reklama

Pořadatel LTTT si rezervuje na každém vozidle takovou plochu aby na ni bylo možné připevnit startovní číslo a reklamu o min. velikosti (viz. obr. 1) a to na čelní ploše, obou stranách a zadní části závodního vozidla. Tato plocha musí být ve stejné velikosti a stejném rozložení, jako je uvedeno na obrázku!

obr. 1

Každý závodník před začátkem každého závodního dne obdrží 4 dílky se závodním číslem a 4 dílky s reklamou LEGO Technic. Tyto díly musí být po ukončení dne vráceny zpět.

Navíc si pořadel vyhrazuje prostor na levém i pravém boku auta, který bude připravený tak, aby na něj šla připevnit plate 4 x 8 na šířku a to nejméně ve čtyřech bodech jako je tomu např. na obr. 2. Tato plocha je vyhrazena případným reklamám oficiálních sponzorů mistrovství LTTT.

obr. 2

Na bocích vozů smí být mimo startovního čísla, reklamy LEGO Technic a reklamy na pořadateli dodaném plate 4 x 8 už jen volitelně reklama na oficiální stránky mistrovství – www.artpeter.net (případné grafické podklady poskytne Peter). Pokud budou na boku auta i jiné reklamy, auto nebude připuštěno k závodu. Soukromé reklamy soutěžících a jejich sponzorů mohou být umístěny pouze na ostatních volných plochách vozu.

1.7. Umístění

Vítězem dne/závodu je soutěžní posádka/vozidlo s nejvyšším počtem získaných bodů z každé kategorie - viz pravidlo 2.6.3. Mistrem LTTT příslušné kategorie je ten, kdo na konci mistrovství dosáhne nejvíce bodů získaných v jednotlivých závodech. Mistrovství je tvořeno několika samostatnými závody a body získané na konci jednotlivých soutěžních dnů (závodů) se sčítají. Do závěrečného součtu bodů se počítají každému závodníkovi všechny body z odjetých závodů sezóny, mimo nejhorších 1 až 2 výsledků (je stanoveno vždy před zahájením závodní sezóny).

Body za umístění v jednotlivém závodu:

Při případné shodnosti bodů u dvou či více soutěžících na konci sezóny, je v prvé řadě brán v potaz celkový čas ve společně absolvovaných závodech. Pokud soutěžící neabsolvovali žádný společný závod a nebo, pokud ani tak není o umístění rozhodnuto, je bráno v potaz průměrné množství získaných trestných bodů na jednu sekci, které získali ve společně absolvovaných závodech daného mistrovství (pokud soutěžící s nerozhodným počtem bodů neabsolvovali společně ani jediný závod, je průměr spočítán z nejlepších čtyřech závodů jednotlivých soutěžících). Pokud ani po tomto dodatečném přepočtu není o vítězi rozhodnuto, obsadí nerozhodní soutěžící stejnou pozici. Ostatní soutěžící jsou již v celkovém pořadí tak, jako by pozice před nimi dělená nebyla.

1.8. Dvojitý start (dvouposádka):

Pokud je soutěžní vozidlo dílem skupiny, je možné vozidlo zařadit do tzv. dvojitého startu. V tomto případě je umožněno, aby s vozidlem soutěžili dva soutěžící v jedné skupině. V tomto případě každý z dvojice obdrží vlastní startovní čísla a soutěží sám za sebe a též body jsou každému započítávány samostatně. Pro umožnění dvojitého startu je však podmínkou, aby v dané soutěžní skupině již nebylo 10 a více soutěžních vozidel. V takovém případě se může na startovní listinu zapsat pouze jeden soutěžící.

2. Průběh a vyhodnocení sekcí při jednotlivých závodech

2.1. Průběh

Startovní pořadí je vždy nově vylosováno na začátku každého jednotlivého závodu. Toto pak bude v každé další sekci měněno tímto způsobem: ten, který startoval v první sekci jako první, bude startovat v následující sekci jako poslední, ten, kdo startoval v první sekci jako druhý, bude startovat v následující sekci jako první atd. Po rozlosování startovního pořadí, hlavní komisař dále vylosuje pořadí sekcí (pokud již není stanoveno).

Pokud s tím všichni startující jedné kategorie souhlasí, může být při opravě soutěžního vozidla v této třídě startováno mimo stanovené pořadí, až do uzavření sekce. Listina s bodováním bude k nahlédnutí soutěžícímu bezprostředně po projetí sekce. Při hodnocení je přítomen pouze komisař a soutěžící, který svým podpisem potvrdí souhlas se správností hodnocení. Při této příležitosti může být vznesen protest proti hodnocení. Po uzavření sekce budou celkové výsledky k nahlédnutí všem soutěžícím v dané kategorii s možností vznesení protestu proti bodování s vyřešením na místě, maximálně však do konce daného soutěžního dne. Konečné rozhodnutí bude v pravomoci hlavního komisaře.

2.2. Poškození vozidla

Havarovaná nebo vážně poškozená vozidla jsou komisařem posouzena a v případě nutnosti vyloučena ze závodu (sekce). Po opravě se může vozidlo vrátit zpět do závodu (další sekce), ale pouze po opětovném schválení hlavního komisaře, případně i po opětovné technické přejímce.

V případě poruchy vozidla u dvouposádky a jeho odstoupení ze soutěže, automaticky vypadává i druhá posádka, tj. není ji umožněn start s jiným vozidlem.

2.3. Hodnocení – trestné body

Postihy se vztahují nejen ke způsobení samotným vozem, ale (pouze u ještě neprojetých branek) i např. ovladačem, propojovacími kabely či samotným soutěžícím.

0 bodů:
– bez chyby
– spadnutí brankové tyče např. samovolným sesuvem překážky apod. (neúmyslné). Pokud nelze tyč
    umístit na dané místo, vozidlo může dále pokračovat a má dané brankové pole projeté. Po projetí
    tohoto brankového pole musí jeden z komisařů tyč opět usadit na nejbližší možné místo.

1 bod:
– každý dotaz ohledně zbývajícího časového limitu ke komisaři závodu.
– za každou započatou výměnu baterií či změnu zdroje napájení v sekci.

3 body:
– změna směru jízdy jízdou, přejetím nebo smykem přes 1cm. Platí i pro samovolné pojíždění vozidla.

8 bodů:
– Dotyk s jednou brankovou tyčí. Branková tyč bude i v tom případě vyhodnocena jako 1x dotknutá,
    pokud nedojde ke změně směru jízdy i když se vozidlo dotkne tyče vícekrát.

20 bodů:
– Přejetí, zlomení, upadnutí jedné brankové tyče (platí i prasknutí v suku).

60 bodů:
– Každá branka projetá špatným směrem (Branka se však nepočítá jako úspěšně projetá!).
– Každá opakovaně projetá branka.
– Každé projeté brankové pole patřící jiné kategorii.

80 bodů:
– Každé neprojeté brankové pole.
– Opuštění sekce jiným než cílovým prostorem.

80 bodů a vozidlo již nesmí pokračovat v SEKCI (a samozřejmě se počítají body i za neprojeté branky v dané sekci apod.):
– Havárie, při které se vozidlo dostane do polohy, ze které musí být vyproštěno pomocí jiného vozidla,
    nebo při které se vozidlo otočí o 360° nebo více.
– Nedodržení časového limitu sekce.
– Při vjezdu do sekce neoznačeným vozidlem správným startovním číslem a reklamou ze všech čtyř stran.
– Odepření, odmítnutí, nebo vzdání jízdy.
– Přetržení, nebo dotyk pásky ohraničující sekci.
– Opuštění sekce částí obrysu vozidla.
– Navádění při jízdě od dalších osob (vyjma spolujezdce) viz bod pravidel 1.2.2.
– Odepnutí nebo rozepnutí bezpečnostních pásů a vypadnutí jakéhokoliv člena posádky z vozu.
– Pokud se soutěžící dotkne jakékoliv části vozidla během jízdy v sekci.

Diskvalifikace (ze závodu) + 80krát počet brankových polí všech neprojetých sekcí:
– Porušení pravidla 2.6.

Požívání alkoholických nápojů a kouření závodníky během závodního dne (který končí uzavřením poslední sekce) se rovná diskvalifikací do konce soutěžního dne.

Při opakovaném nedodržení jakéhokoliv pravidla, jednorázová penalizace 150 bodů. Je v plné kompetenci hlavního pořadatele či organizátora vyloučit soutěžní vozidlo z daného soutěžního dne.

2.4. Průjezd branek

Brankové pole se skládá ze dvou barevně odlišených brankových tyčí, vzdálené od sebe tak aby mezi nimi byl prostor minimálně 30 studů (cca 24 cm).

Branky smějí být projety jak popředu, tak pozadu, avšak barevné značení musí být vždy vlevo po směru jízdy. Ke startu do soutěžní sekce musí vozidlo stát svým obrysem přímo na linii mezi tyčkami startovní branky. Každá branka je považována za projetou, pokud obrys vozidla opustil branku a všechna kola alespoň na jedné straně vozidla překročila linii branky uvnitř brankových tyčí. Pokud vozidlo do nějaké branky vjede, avšak branku nezdolá, může branku pro příští pokus znovu opustit. Celé území uvnitř ohraničení (je–li sekce ohraničena) může být využito k jízdě. Projetí branky je však započítáno jen v tom případě, kdy prostor branky nejprve projede první náprava vozidla tak, že nezlomí nebo jinak nepoškodí jednu či obě brankové tyče. Projetá branka nesmí být znovu projeta celým vozidlem (obrysem), viz. bod 2.3.. Pokud nejsou branky číslovány, je možno je projet v libovolném pořadí.

V případě nejasného vedení trasy v sekci je oprávněn dávat informace pouze hlavní komisař nebo jím pověřená osoba při prohlídce trati před vjezdem do sekce.

2.5. Vjezd a výjezd do sekce

Vjezd do sekce a výjezd z ní může proběhnout jak jízdou vpřed tak vzad. Prostor kde je umístěna startovní branka je určen pouze pro vjezd do soutěžní sekce. Prostor, kde je umístěna cílová branka je určen pouze pro výjezd ze soutěžní sekce. Obě tyto branky – start a cíl jsou bodovány stejným způsobem jako ostatní branky v sekci (viz. bod 2.3.).

V případě startu dvouposádky je nutné, aby před zahájením jízdy každé z posádek, bylo vozidlo řádně označeno správným startovním číslem. Porušením tohoto pravidla je automaticky daná posádka ze sekce diskvalifikována (viz. bod 2.3.).

2.6. Průjezd sekcí

Před vjezdem soutěžního vozidla do sekce seznámi komisař posádku o časovém limitu na danou sekci. Vozidlo je v sekci až tehdy, jakmile prostor startovní branky protne první náprava vozidla (viz bod 2.4.) a zároveň dokud prostor cílové branky neopustí celý obrys vozidla. V prostoru soutěžní sekce je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO se vozidla jakkoliv dotýkat, nebo s ním manipulovat jinak než za pomoci ovladače. Jedinou vyjímku tvoří případ, kdy vozidlo není schopno sekci samo opustit (např. převrácení, porucha apod.). V tomto případě je nutné vozidlo tzv. vyprostit a to pouze pomocí jiného vozidla. Při vyprošťování je pouze řidiči vyprošťovaného nebo vyprošťovacího vozidla povoleno upevnit tažné lano či hák na ochranný rám nebo příchytné body. Pouze ve velmi vyjímečných případech je možné poškozené vozidlo ze sekce vyjmout, toto však musí předem odsouhlasit hlavní komisař.

2.6.2 Časový limit sekce

Všechny sekce v každém závodu daného mistrovství, jsou omezeny časovým limitem. Celkový časový limit na každou sekci je vypočítán jako násobek počtu bran dané sekce, krát počet minut na každé brankové pole dané sekce. Minimální časový úsek na zdolání jednoho brankového pole je 1 minuta. Časový limit se měří jakmile vozidlo vjede do soutěžní sekce a naopustí ji dle pravidel 2.6. Během časového limitu tak soutěžní vozidlo může např. libovolně měnit směr jízdy. Každá tato změna je však i nadále penalizována dle pravidel 2.3.

2.6.3 Bodování sekce

Každá sekce v soutěžním dni je po odjetí všech vozidel příslušné skupiny celkově vyhodnocena. Po sečtení příslušných trestných bodů každé jednotlivé posádky je přidělen následující počet bodů. Nejlepší posádka obdrží tolik bodů, kolik je soutěžních vozidel v dané skupině. Každá další posádka v pořadí obdrží vždy o 1 bod méně, až do poslední posádky, která tak získá 1 bod.

2.7. Barevné rozlišení a typ branek

Branka stojící vždy po levé straně ve směru jízdy je barevně odlišena podle příslušné kategorie, protilehlá branka je vždy (svítivě) zelená nebo bez barevného označení.

S1 – červená, S2, S3, S4 – šedá (transparentně žlutá), P1 – modrá. Pro všechny skupiny – bílá nebo (transparentně oranžová).

U LEGO–vých překážek mohou být branky též LEGO a sice dílek „Antenna 4H“ připevněné na jednom studu. V ostatních případech branky tvoří např. špendlíky nebo špejle se zachováním barevného značení. Nelegové branky musí být upevněny tak aby nemohly spadnout při běžné manipulaci s překážkou (sekcí).

Antenna 4H:

3. Přejímka, technická prohlídka, specifikace

3.1. Technická přejímka

Technická přejímka všech vozidel probíhá před každým závodem a je prováděna pořadatelem LTTT, nebo jím určenými komisaři.

Každé startující vozidlo musí být po své prohlídce k prohlédnutí (bez dotyku) ostatním soutěžícím po dobu 10 minut, přičemž na požádání musí být zabezpečeno také nahlédnutí do motorového prostoru.

Reklama pořadatele LTTT musí být umístěna již během přejímky, včetně startovního čísla.

3.2. Rozdělení do kategorií

Poznámka: váhou je myšlena celková váha vozidla na startu sekce, tedy včetně případných baterií, závaží, ale i řidiče a případného spolujezdce.

S1:
Dvounápravová sériová vozidla o hmotnosti 800–1500g se zatáčecí pouze přední nápravou, šířka vozu 22 - 28 studů (šířka musí být dosažena minimálně v místě kol a nárazníku), rozvor 19 – 29 studů (152 – 232mm). Maximální průměr pneu je 82mm.

S2:
Dvounápravová sériová vozidla o hmotnosti 1000–3000g se zatáčecí pouze přední nápravou. Minimální šířka vozu 26 studů (tato šířka musí být dosažena minimálně v místě kol a nárazníku), rozvor 25 – 46 studů (200 – 368mm). Minimální průměr pneu je 80mm.

S3:
Třínápravová sériová vozidla o hmotnosti 1500–5000g se zatáčecí pouze jednou nebo dvěma předními nápravami. Minimální šířka vozu 26 studů (tato šířka musí být dosažena minimálně v místě kol a nárazníku), rozvor 25 – 62 studů (200 – 496mm). Minimální průměr pneu je 80mm.

S4:
Čtyřnápravová sériová vozidla o minimální hmotnosti 2000g se zatáčející dvojicí předních náprav. Minimální šířka vozu je 26 studů a musí být dosažena po celém vnějším obvodu vozidla (rámu). Minimální průměr využitelných pneu je 80mm a zároveň všechna kola musí být uvnitř vnějšího rámu na rovné zemi při nezatočených kolech.

P:
Prototypy, dvounápravová vozidla o hmotnosti 600–1300g s minimální šířkou vozu 24 studů (tato šířka musí být dosažena minimálně v místě kol). Délka vozidla 26 až 40 studů (mimo vyprošťovací oka, jejichž přesah není větší než 1 stud).

Vozidla v kategoriích S musí být inspirována skutečným nákladním sériovým vozem a tak jejich obrysové linie kabiny i vzhled musí být v co nejpodobnějším poměru zachovány. U kategorie P není vzhled se skutečným vozem podmínkou.

3.3. Měření rozvoru kol

Střed prvního až posledního páru kol (nápravy) na rovné zemi. U kategorie vozidel S3 musí být navíc mezi přední jednou nápravou a dvojicí zadních náprav (příp. mezi dvojicí předních náprav a jednou zadní nápravou) minimálně dvojnásobná vzdálenost než je vzdálenost náprav dvojice (viz. obr. 3).

obr. 3

3.4. Technické specifikace vozidel

Vozidlo musí obsahovat též kabinu nebo minimálně ochranný rám v kategorii P, který ochrání posádku při přetočení vozidla.

Každé vozidlo z kategorie S musí být vpředu vybaveno nárazníkem. Nárazník musí splňovat tyto specifikace:

obr. 3.4

Každé vozidlo z kategorie S1 - S3 musí být poháněno přes rozvodnou skříň. To znamená, že síla všech motorů určených k pohonu vozidla musí být svedena do jednoho bodu (na jednu axle–osu, ozubené kolo apod.), ze kterého bude následně pohon rozveden na všechny poháněné osy. Rozvodná skříň může obsahovat převodovku. Převodovka však může být umístěna i na jiném místě rozvodu. Vozidla kategorie S4 mohou být poháněna dvojicí rozvodných skříní, kde jedna z nich pohání přední/zadní dvojici náprav.

V kategorii P je možné oddělit pohony pro jednotlivé nápravy bez nutnosti jejich mechanického propojení. Podmínkou však je, aby bylo zamezeno samostatnému ovládání pohonu jednotlivých náprav. Pokud chce soutěžící pohánět pouze jednu z náprav, je nutné druhou např. brzdit či mechanicky odpojit spojkou.

Soutěžní vozidlo vč. ovladače, musí být sestaveno výhradně jen z originálních LEGO dílů. Výjimku tvoří náhrady za Flex trubičky, pneumatické hadičky, gumičky a provázky. Vozidlo musí být při jízdě v soutěžní sekci plně ovladatelné pouze za pomoci ovladače. Vozidlo může být vybaveno doplňkovou vlastní elektronikou, která však nesmí nikterak napomáhat vozidlu v průjezdu soutěžní sekce, např. LED osvětlení, klakson apod.

3.4.1 Zpevnění konstrukce

U modelů je výslovně zakázáno využití jakýchkoliv lepidel, gumiček, provázků či dalších podpůrných materiálů k vyztužení či jinému zpevnění konstrukce. Vyjímkou je pouze zpevnění konektorů u kardanů a bushů k zamazení prasknutí kvůli jejich velmi slabé konstrukci originálního dílu.

3.5. Ovládání

Soutěžní vozidlo může být řízeno a napájeno pomocí kabelového, RC (Radio Control), IR (Infra Red)/ PF (Power Functions), Powered UP či CONTROL+ ovládání, jejich kombinací příp. ovladači třetích stran.

Napájení motorů vozidla musí být zabezpečeno maximálně takovou hodnotou napětí, kterou udává příslušný výrobce a to až do maximální hodnoty napětí 12,6V. Ovládání vozidla (motorů) je zakázáno pomocí Train transformátoru – #2868b.

3.5.1 Kabelové ovládání:
Pokud je vozidlo ovládáno (motory jsou napájeny z externího zdroje) pomocí dálkového ovladače, který je s vozidlem pevně propojen pomocí vodičů a případně dalších pneu hadiček je jejich počet omezen. Vozidlo s ovladačem může být propojeno maximálně 6 kusy propojení. 1 kus propojení znamená:


3.5.2 RC:
Při použití RC ovládání je povolen pouze přijímačový díl #6272 s patřičným vysílačem (ovladačem) #5282.

3.5.3 IR/PF/PUP/C+:
IR ovládání je povoleno pouze s originálními IR komponenty LEGO, tj. přijímače #58123cx1 a vysílači: Remote Control Binary #58122cx1 a Remote Control Incremental #x1967cx1, případně s komponenty IR Trains, Powered UP či CONTROL+.
K napájení a zároveň ovládání vozidla je též možno použít PF Rechargeable Battery Box #8878.

3.5.4 Alternativní ovládání:
Pro ovládání vozu je též povoleno používat jednotky třetích stran jako SBrick nebo BuWizz.

3.6. Zatáčení

K zatáčení soutěžního vozidla v jakékoliv kategorii nesmí být použito tzv. „tankové“ ovládání. Při použití klasické zatáčecí nápravy, nebo kloubového zatáčení (pouze u kategorie P), se mohou kola (kloub) pootočit maximálně o 45° do obou stran (celkem tedy max. 90°). Pokud je vozidlo vybaveno dvojicí předních zatáčecích náprav, tak maximální výchylka pootočení kol je povolena pouze u přední nápravy z dvojice. V kategorii vozidel třídy P je umožněno i kloubové zatáčení.

3.7. Přídavné závaží

Přídavné závaží může být namontováno. Může se nacházet pouze uvnitř obrysu vozidla. Musí být připevněno výhradně LEGO díly avšak samotné nemusí být Legové. Musí být namontováno při technické přejímce. Během celého závodního dne není povolena jakákoliv jeho změna či manipulace a ani jakýkoliv jeho pohyb po vozidle.

4. Bezpečnostní ustanovení

Pro fiktivní řidiče a případné spolujezdce je předepsáno nošení ochranné přilby. Řidič i případní spolujezdci musí být v sekci připoutáni. K připoutání je možné využít i ne–Lego prvky.

Vozidla se sklopnou kabinou musí být opatřena přídavným zajištěním, aby se zabránilo sklopení kabiny během závodu.

Všechna vozidla musí být vybavena snadno přístupným jedním vyprošťovacím nebo tažným zařízením na přední a zadní straně. Pro upevnění "háku" při vyprošťování je povinný důkladně připevněný a zároveň velmi dobře přístupný díl #3176 nebo #2905 nebo #32069, případně poslední díra 1/2 beamu. Dále každé vozidlo musí mít během jízdy připevněno takové vyprošťovací lano, kterým je daný soutěžní vůz možno vytáhnout, převrátit apod. a jeho minimální délka musí být 30cm.

Pevnost nárazníku, vyprošťovacího lana, jeho připevnění a pevnost (vč. snadného přístupu) uchycení dílů sloužících k vyproštění může být pořadateli kdykoli otestována.

Baterie mohou být měněny kdykoliv, pokud je ovšem vozidlo právě v závodní sekci, je za toto závodník penalizován (viz. bod 2.3.).

Je výslovně zakázána přeprava osob na soutěžním voze, vyjma pořadatele LTTT.

5. Ekologie

V době stání vozidla v depu je nutné zabezpečit vše pro to, aby nedošlo k úniku ropných či jinak znečisťujících látek.

6. Překážky/sekce

Každá soutěžní sekce musí být před jejím použitím (průjezdem) schválena pořadatelem LTTT, nebo jím pověřenou osobou.

Závody LTTT se jezdí venku případně uvnitř.

6.1. Obecná pravidla platná pro oba typy závodů

Jednotlivá sekce je tvořena jednou nebo více překážkami, na kterých jsou vyznačeny soutěžní trasy brankami. Překážky mohou být vytvořeny jak z LEGO dílů, tak i pomocí nelegových předmětů. Startovní branka se musí projet jako první a musí být vytvořena pouze jako průjezd branky (tedy ne překážkou), cílová branka se musí projet jako poslední a může být umístěna na překážce.

Design trati musí být takový, aby bylo vozu/soutěžícímu umožněno libovolné projetí vnitřních brankových polí v libovolném pořadí a to alespoň ze 70% –> tzn. že sekce nesmějí být udělány "lineárně" –> tzn. tak že by bylo potřeba projet jednu určitou branku, aby mohl závodník projet všechny zbývající.

Celkový počet branek v sekci (včetně vstupní a výstupní) je omezen na maximální počet 6.

Další pravidla jsou již pro oba typy závodů rozdílná:

6.2. Závody uvnitř

Sekce a překážky v ní nesmí nijak znečisťovat okolí ani soutěžní modely.

Jednotlivé překážky v sekci musí být stabilní a po projetí musí být zachována stejná průjezdnost pro další soutěžící.

6.3. Závody venku

Pokud nejsou závodní sekce předem organizátorem připraveny, je postup následující:
V úvodu soutěžního dne je vylosováno pořadí soutěžních sekcí. Soutěžící, který je právě na řadě se stavbou sekce, má cca 20 minut na výběr místa a následném umístění branek. Není povoleno používat předem připravené či donesené překážky nebo celé sekce. Povoleny jsou pouze předem vytvořené stojany (např. plastelína) pro umístění brankové tyče (např. na: kámen, pařez apod.), avšak jejich výška nesmí přesahovat jeden brick nad úroveň okolního terénu.

7. Závěrečné vyhlášení

Závěrečné vyhlášení probíhá po odjetí všech jednotlivých závodů daného mistrovství. Vyhlášení probíhá v salonku předem oznámené restaurace minimálně 14 dní před samotným vyhlášením. Při tomto slavnostním večeru jsou zrekapitulovány jednotlivé výsledky a je slavnostně vyhlášeno celkové pořadí soutěžících. Soutěžícím je předán upomínkový diplom s jejich umístěním a minimálně třem nejlepším účastníkům jsou předány věcné ceny vč. poháru pro mistra šampionátu. Účast na tomto slavnostním vyhlášení je povinná pro všechny soutěžící, kteří se zúčastnili alespoň minimálního počtu závodů, nutných pro vedení v celkové klasifikaci. Při neúčasti jsou věcné ceny anulovány a přesunuty do jiných soutěží či postů. Pouze ve velmi vyjímečných případech se lze z vyhlášení omluvit, oprávněnost však vždy musí posoudit hlavní pořadatel mistrovství.


LEGO TECHNIC TRUCK TRIAL (LTTT)
1.11.2007
Poslední změna: 20.2.2022 - Petr Šabatka